Chamber's Representation: Voluntary VAT Amnesty Scheme